Parents Feedbacks

Home / Parents Feedbacks

Questionnaire for Parents Feedback!

NIMST College मा आफ्नो बचालाई पढायर राम्रो गरे ?

NIMST College मा पढ्नको लागि अरुलाई सिफारिस गर्न चाहन्छु ?

NIMST College आफ्नो बचाले पढ्ने अवदिभर सैछिक तथा व्यवहारिक रुपमा प्रगति भएको महसुस गरेको छु ?

NIMST College ले बेलाबखतमा बिद्यार्थीको सैछिक प्रगति बारे अभिभावकलाइ जानकारी गराउछ ?

NIMST College ले आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु तल उल्लेख गर्नुहोस् ?