Organization Feedbacks

Home / Organization Feedbacks

Questionnaire for Organization Feedback !

    NIMST College को बिद्यार्थीहरुले राम्रो ज्ञान हासिल गरेको हुन्छन ?

    NIMST College को बिद्यार्थीहरुमा ब्यवासाहिक सिप उचित मात्रामा छ ?

    NIMST College को बिद्यार्थीहरुमा ब्यवसाहिक समस्या सामना गर्न क्षमता छ ?

    हाम्रो सस्थामा आवस्यक परेका NIMST College को बिद्यार्थीलाइ काममा राख्ने इच्छुक छौ ?

    NIMST College ले आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु तल उल्लेख गर्नुहोस् ?