Parents Feedbacks

Home / Parents Feedbacks

Questionnaire for Parents Feedback!

    NIMST College मा आफ्नो बचालाई पढायर राम्रो गरे ?

    NIMST College मा पढ्नको लागि अरुलाई सिफारिस गर्न चाहन्छु ?

    NIMST College आफ्नो बचाले पढ्ने अवदिभर सैछिक तथा व्यवहारिक रुपमा प्रगति भएको महसुस गरेको छु ?

    NIMST College ले बेलाबखतमा बिद्यार्थीको सैछिक प्रगति बारे अभिभावकलाइ जानकारी गराउछ ?

    NIMST College ले आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु तल उल्लेख गर्नुहोस् ?