Student Feedbacks

Home / Student Feedbacks

Questionnaire for Student Feedback !

    NIMST College मा राम्रो पढाई हुन्छ ?

    विषयसंग सम्बंदित आवश्यक ज्ञान तथा शिप NIMST College मा पाइन्छ ?

    विषयसंग सम्बंदित आवश्यक ज्ञान तथा शिप NIMST College मा पाइन्छ ?

    NIMST College ले फिल्ड अभ्यास गराउन पठाउने अस्पताल मा राम्ररि सिक्न पाइन्छ ?

    NIMST College ले आगामी दिनमा सुधार गर्नु पक्षहरु तल उलेख गर्नुहोस ?